Informatie

over de Heydonck

Ons kindcentrum heeft twee volledige locaties waar onderwijs en opvang wordt geboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken met een continurooster, alle kinderen gaan vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.

Onze locatie in Naastenbest is te vinden aan de Max de Bossustraat 8. We werken hier samen met Partou. U kunt terecht voor onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Onze locatie in Heivelden kunt u vinden aan de Paardenhei 7. In deze wijk stemmen we de thema’s van unit 1/2/3 af en bereiden we deze voor met kinderopvang Little People.

Onze missie

Op de heydonck mag je zijn en worden!

Video afspelen

Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en ouders een leergemeenschap waarin ieder kind optimale kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien in een veilige omgeving. Kinderen die zich prettig en veilig voelen, durven bekende paden te verlaten en zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling; ze bevorderen het gevoel van  competentie.
Beelden zeggen meer dan woorden, maak gerust een afspraak om het in de praktijk te zien!

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
Wie zitten er in de MR?

Er zijn acht zetels beschikbaar in de MR: vier ouders en vier teamleden.

De oudergeleding bestaat uit:

 • Lucas Segers, voorzitter
 • Marieke Kuipers
 • Jeanine van Antwerpen
 • Ilse Ebben

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Denise van Oirschot
 • Linda Evers
 • Neelke Ebben
 • Fieke van Leeuwen

Bij voldoende kandidaten bepalen verkiezingen wie een plaats krijgt in de MR. De zittingsduur is drie jaar. Na deze periode kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen.

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid heeft.

 

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

 • Verbeteringen in het onderwijs;
 • De besteding van geld en gebouwen;
 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 • Samenwerking met kinderopvangorganisaties;
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • Beleid van de school;
 • Veiligheid (in en rond de school).

Jaarverslag MR

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen van het afgelopen schooljaar.

Download de jaarverslagen:

Notulen MR-vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken, ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden bijgewoond.

Hier vindt u de notulen en agenda's van de MR-vergaderingen.

2022/2023

Notulen vergadering 17 januari 2023

Notulen vergadering 1 november 2022
Notulen vergadering 3 oktober 2022
Notulen vergadering 13 september 2022
Notulen vergadering 15 maart 2022
Notulen vergadering 15 februari 2022
Notulen vergadering 17 januari 2022

Oudervereniging

Naast de reguliere lessen vinden er ook allerlei nevenactiviteiten plaats op en rondom onze school en deze worden vaak door de Oudervereniging georganiseerd. De activiteiten kenmerken De Heydonck en dragen direct bij aan het plezier dat kinderen, ouders en ook leerkrachten aan onze school beleven.

Een aantal activiteiten vindt plaats in nauwe samenwerking met het team (bijv. Sinterklaas, Kerst en de Heydonckdag), andere activiteiten worden in overleg met het team zelfstandig verzorgd (denk hierbij aan de schoolfotograaf). Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven tijdens hun schooltijd.

Lid worden van de oudervereniging

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de Oudervereniging. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen met de organisatie en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de Oudervereniging een bijdrage van de ouder. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van de verschillende activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Heydonckdag en schoolfotograaf).

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar door betaling van de ouderbijdrage maakt u het mogelijk de eerder genoemde activiteiten te organiseren.

 

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt € 35,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 31 januari bedraagt de ouderbijdrage € 17,50.

Samenstelling Oudervereniging

 • Karin Hoebers (NB)

 • Ilse Ebben (NB)

 • Kelly Klaassen (NB)

 • Sandra Janssen (NB)

 • Jeanine van Antwerpen (NB)

 • Marion Feiter (NB)

 • Yolanda Rodriquez (NB)

 • Sanne Hoekstra-Brand (HV)

 • Angelique Sieben (HV)

 • Karen Stolk, penningmeester (HV)

 • Joyce van Gestel (HV)

 • Judith Janssen (HV)

 • Karin van der Waals (NB)

 • Ilona de Vocht, voorzitter (NB)

 • Rosanne van den Dungen-Roelofsen (NB)

Studie- en feestdagen

Maandag 5 september 2022, eerste schooldag

Vrijdag 30 september 2022, studiedag

Woensdag 5 oktober 2022, studiedag

Dinsdag 6 december 2022, studiedag

Donderdag 2 februari 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag

Maandag 27 februari 2023, studiedag

Vrijdag 7 april 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag

Maandag 10 april, tweede paasdag

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023, Hemelvaart

Maandag 29 mei 2023, Pinksteren

Dinsdag 30 mei 2023, studiedag

Maandag 19 juni 2023, 12u uit i.v.m. studiemiddag

Maandag 28 augustus 2023, eerste schooldag schooljaar 2023-2024

Vakanties

Vrijdag 21 oktober 2022, 12u uit i.v.m. start herfstvakantie

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022, herfstvakantie

Vrijdag 23 december 2022, 12u uit i.v.m. start kerstvakantie

Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023, kerstvakantie

Vrijdag 17 februari 2023, 12u uit i.v.m. start voorjaarsvakantie

Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023, voorjaarsvakantie/carnavalsvakantie

Vrijdag 21 april 2023, 12u uit i.v.m. start meivakantie

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023, meivakantie

Vrijdag 14 juli 2023, 12u uit i.v.m. start zomervakantie

Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023, zomervakantie

Onze partners