Informatie

over de Heydonck

Ons kindcentrum heeft twee volledige locaties waar onderwijs en opvang wordt geboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken met een continurooster, alle kinderen gaan vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.

Onze locatie in Naastenbest is te vinden aan de Max de Bossustraat 8. We werken hier samen met Partou. U kunt terecht voor onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Onze locatie in Heivelden kunt u vinden aan de Paardenhei 7. In deze wijk stemmen we de thema’s van unit 1/2/3 af en bereiden we deze voor met kinderopvang Little People.

Onze missie

Op de heydonck mag je zijn en worden!

Video afspelen

Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en ouders een leergemeenschap waarin ieder kind optimale kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien in een veilige omgeving. Kinderen die zich prettig en veilig voelen, durven bekende paden te verlaten en zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling; ze bevorderen het gevoel van  competentie.
Beelden zeggen meer dan woorden, maak gerust een afspraak om het in de praktijk te zien!

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
Wie zitten er in de MR?

Er zijn acht zetels beschikbaar in de MR: vier ouders en vier teamleden.

De oudergeleding bestaat uit:

 • Lucas Segers, voorzitter
 • Marieke Kuipers
 • Jeanine van Antwerpen
 • Ilse Ebben

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Neelke Ebben
 • Fieke van Leeuwen
 • Marijn van der Meij

Bij voldoende kandidaten bepalen verkiezingen wie een plaats krijgt in de MR. De zittingsduur is drie jaar. Na deze periode kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen.
Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid heeft.

 

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

 • Verbeteringen in het onderwijs;
 • De besteding van geld en gebouwen;
 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 • Samenwerking met kinderopvangorganisaties;
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • Beleid van de school;
 • Veiligheid (in en rond de school).
Jaarverslag MR

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen van het afgelopen schooljaar.

Download de jaarverslagen:

Notulen MR-vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken, ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden bijgewoond.

Hier vindt u de notulen en agenda’s van de MR-vergaderingen.

2022/2023

Notulen vergadering 17 januari 2023

Notulen vergadering 1 november 2022
Notulen vergadering 3 oktober 2022
Notulen vergadering 13 september 2022
Notulen vergadering 15 maart 2022
Notulen vergadering 15 februari 2022
Notulen vergadering 17 januari 2022

Leerlingenraad

Wie zitten er in de leerlingenraad Heivelden?

De leerlingenraad van de Heydonck Heivelden bestaat uit:

 • Naam
 • Naam
 • Naam
 • Naam
Wie zitten er in de leerlingenraad Naastenbest?

De leerlingenraad van de Heydonck Naastenbest bestaat uit:

 • Naam
 • Naam
 • Naam
 • Naam

Oudervereniging

Naast de reguliere lessen vinden er ook allerlei nevenactiviteiten plaats op en rondom onze school en deze worden vaak door de Oudervereniging georganiseerd. De activiteiten kenmerken De Heydonck en dragen direct bij aan het plezier dat kinderen, ouders en ook leerkrachten aan onze school beleven.

Een aantal activiteiten vindt plaats in nauwe samenwerking met het team (bijv. Sinterklaas, Kerst en de Heydonckdag), andere activiteiten worden in overleg met het team zelfstandig verzorgd (denk hierbij aan de schoolfotograaf). Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven tijdens hun schooltijd.

Lid worden van de oudervereniging

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de Oudervereniging. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen met de organisatie en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de Oudervereniging een bijdrage van de ouder. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van de verschillende activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Heydonckdag en schoolfotograaf).

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar door betaling van de ouderbijdrage maakt u het mogelijk de eerder genoemde activiteiten te organiseren.

 

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt € 35,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 31 januari bedraagt de ouderbijdrage € 17,50.

Samenstelling Oudervereniging
 • Rosanne van den Dungen-Roelofsen, voorzitter (NB)
 • Marion Feiter, penningmeester (NB)
 • Karin Hoebers (NB)
 • Ilse Ebben (NB)
 • Sandra Janssen (NB)
 • Jeanine van Antwerpen (NB)
 • Yolanda Rodriquez (NB)
 • Joyce van Gestel (NB)
 • Karin van der Waals (NB)
 • Sanne Hoekstra-Brand (HV)
 • Joyce van Hoef (HV)
 • Marleen van Breda-Lohner (HV)
 • Daphne Gloudemans (HV)

Studiedagen

Maandag 28 augustus 2023, eerste schooldag

Donderdag 21 september 2023, studiedag

Donderdag 5 oktober 2023, studiedag

Vrijdag 13 oktober 2023, 12u uit i.v.m. start herfstvakantie

Woensdag 6 december 2023, studiedag

Vrijdag 22 december 2023, 12u uit i.v.m. start kerstvakantie

Maandag 22 januari 2024, studiedag

Vrijdag 9 februari 2024, 12u uit i.v.m. start voorjaarsvakantie

Woensdag 10 april 2024, studiedag

Vrijdag 19 april 2024, 12u uit i.v.m. start meivakantie

Dinsdag 21 mei 2024, studiedag

Vrijdag 14 juni 2024, studiemiddag vanaf 12u

Vrijdag 5 juli 2024, 12u uit i.v.m. start zomervakantie

Maandag 19 augustus 2024, eerste schooldag schooljaar 2024-2025

Vakantie en feestdagen

Herfstvakantie, 16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie, 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie (carnavalsvakantie), 12 t/m 16 februari 2024

2e Paasdag, 1 april 2024

Meivakantie, 22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaartsdag en overbruggingsdag, 9 en 10 mei 2024

2e Pinksterdag, Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie, 8 juli t/m 16 augustus 2024

Onze partners